201909201203228a4.jpg 20190919アイ1クラッチ目孵化AI-1-①顔500